Radonmätning

Radonmätning gjordes 2012-02-01 och det gjordes två mätningar som båda ligger under riktvärdet 200 Bq/m3.

Radonmätning ska göras nästa gång 2032.

Riktvärdet för högsta radonhalt i befintliga bostäder och lokaler som används för allmänna ändamål är 200 Bq/m3. Det riktvärde vi har för bostäder i Sverige avser ett medelvärde för hela året, ett så kallat årsmedelvärde. För att få fram ett årsmedelvärde krävs att minst två mätdektetorer har placerats ut i bostaden. Därefter beräknas ett medelvärde baserat på mätvärden från dessa dektetorer. Ett årsmedelvärde kan ligga under riktvärdet trots att en av detektorerna har registrerat ett mätvärde över 200 Bq/m3.

Radon